Chính sách Chống tham nhũng

Tài liệu thể chế | Tháng 7 1998
SHARE THIS PAGE

ADB định nghĩa tham nhũng là lạm dụng chức vụ công hay tư để mưu cầu lợi ích cá nhân. Mục tiêu của chính sách Chống tham nhũng của ADB là nhằm giảm gánh nặng mà tham nhũng gây ra cho các chính phủ và các nền kinh tế trong khu vực.

ADB định nghĩa tham nhũng là lạm dụng chức vụ công hay tư để mưu cầu lợi ích cá nhân. Tham nhũng là bất kỳ hành vi của quan chức trong khu vực công và tư nhân, qua đó họ làm giàu cho bản thân và/hoặc những người thân cận một cách không chính đáng và trái pháp luật, hay xúi giục người khác làm như vậy, bằng cách lạm dụng chức vụ được giao. Mục tiêu của chính sách Chống tham nhũng của ADB, được thông qua năm 1998, là nhằm giảm gánh nặng mà tham nhũng gây ra cho các chính phủ và các nền kinh tế trong khu vực. Chính sách chống tham nhũng có 3 mục tiêu

 • hỗ trợ các thị trường cạnh tranh và quản l‎ý hành chính công
 • hỗ trợ những nỗ lực chống tham nhũng, và
 • đảm bảo các dự án và cán bộ ADB tuân thủ mức cao nhất các tiêu chuẩn đạo đức.

Liêm chính là một trong những tài sản to lớn nhất của ADB. ADB khẳng định chính sách không khoan nhượng khi bằng chứng tham nhũng đáng tin cậy tồn tại trong đội ngũ cán bộ hay dự án của ADB. Chính sách chống tham nhũng của ADB áp dụng cho mọi cá nhân và công ty có liên quan đến các dự án do ADB tài trợ trong đó bao gồm cả cán bộ ADB. Chính sách cũng áp dụng cho cả dự án đề xuất, đang thực hiện và đã hoàn thành đối với mọi hoạt động cho vay công và tư của ADB.

Để tìm hiểu các bản cập nhật liên quan đến Chính sách này, xin xem:

Contents

 • Giới thiệu
 • Phản ứng của ADB
 • Những định nghĩa về tham nhũng
 • Phí tổn do tham nhũng gây ra
 • Lập trường của ADB về các vấn đề tham nhũng
 • Kết luận và Kiến nghị
 • Phụ lục

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Anticorruption and integrity in ADB operations
 • Governance and public sector management
 • Anticorruption