Khiếu nại Liên quan đến Đấu thầu

Business Guide | Tháng 6 2018

Khiếu nại gửi đến bên vay hoặc ADB phải được giải quyết một cách khách quan, kịp thời, minh bạch và công bằng.

Thông qua hướng dẫn này, ADB lần đầu tiên đề cập đến vấn đề nộp đơn khiếu nại và giải quyết các khiếu nại liên quan đến đấu thầu một cách toàn diện. Hướng dẫn này quy định cách thức và thủ tục nộp và xử lý các khiếu nại liên quan đến một quy trình đấu thầu phải tuân theo quy định của ADB.

Khiếu nại liên quan đến đấu thầu có thể phát sinh trước khi nộp hồ sơ dự thầu, sau khi nộp hồ sơ dự thầu nhưng trước khi trao hợp đồng, và/hoặc sau khi trao hợp đồng. Khiếu nại gửi đến bên vay hoặc ADB phải bằng hình thức văn bản và phải được giải quyết một cách khách quan, kịp thời, minh bạch và công bằng. Cơ chế xử lý khiếu nại hiệu quả sẽ giúp kiểm soát việc đưa ra quyết định chủ quan và khuyến khích cạnh tranh.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Giải thích thuật ngữ thường dung
  • Quy trình xử lý khiếu nại
  • Vai trò và trách nhiệm của các bên
  • Phụ lục