Cổng Thông tin Giải ngân

Business Guide | Tháng 1 2018

Cổng Thông tin Giải ngân (CPD) là một ứng dụng web bảo mật của Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho phép các cơ quan chủ quản và cơ quan thực thi chuẩn bị, đệ trình và theo dõi trực tuyến các đơn rút vốn.

Việc sử dụng hệ thống này có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và đệ trình các đơn rút vốn của bên vay và giảm chi phí giao dịch. CPD cho phép giao tiếp theo thời gian thực giữa người dùng và ADB về các vấn đề liên quan tới đơn rút vốn.

Chỉ những người dùng được ADB cấp quyền mới có thể truy cập hệ thống. Người dùng có thể yêu cầu truy cập bằng cách hoàn thành các mẫu đăng ký và chứng nhận của người ủy quyền. Các bên vay cũng có thể yêu cầu truy cập với tư cách người xem.

Hệ thống chỉ đáp ứng đơn rút vốn của các khoản vay và khoản viện trợ do chính phủ bảo lãnh. Có thể tìm hiểu thêm thông tin trong Tờ rơi giới thiệu.

Đối với các bên vay, cơ quan chủ quản và cơ quan thực thi, đường dẫn truy cập Cổng Thông tin Giải ngân là https://cpd.adb.org.

Hãy xem một video giới thiệu ngắn về CPD và những lợi ích của nó đối với các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB, các cơ quan chủ quản và cơ quan thực thi.

Downloads