Khung Hoạt Động Biến Đổi Khí Hậu 2017 – 2030: Tăng cường hành động hướng tới phát triển phát thải thấp khí nhà kính và thích ứng khí hậu

Tài liệu thể chế | Tháng 8 2017
SHARE THIS PAGE

Tài liệu này dự kiến đưa ra định hướng và hướng dẫn chung cho việc nâng cao khả năng thích ứng và tăng cường hành động khí hậu trong các hoạt động và quy trình kinh doanh của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Tài liệu này định hướng ADB tạo thuận lợi, theo cách hợp tác và chủ động, cho sự chuyển dịch trong khu vực theo lộ trình phát triển phát thải thấp khí nhà kính và thích ứng khí hậu. Khung hoạt động này cung cấp hướng dẫn cho tất cả các nhóm ngành và chủ đề của ADB trong hỗ trợ hành động thích ứng và giảm thiểu, thực hiện cam kết của ADB về việc cung cấp ít nhất 6 tỉ USD tài trợ biến đổi khí hậu mỗi năm từ các nguồn vốn của riêng mình vào năm 2020. Khung này vạch ra các hành động và biện pháp thể chế sẽ được thực hiện tạo điều kiện cho ADB đáp ứng nhu cầu liên quan đến khí hậu của các quốc gia thành viên đang phát triển.

Contents

 • Cơ sở
 • Các Định hướng: Khung hoạt động biến đổi khí hậu 2017-2030
 • Kế hoạch Thực hiện
 • Giám sát và Báo cáo

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Strategy 2030
 • Climate change
Pages
 • 64
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • TCS210435-3
ISBN
 • 978-92-9269-170-7 (e-ISBN)