Đẩy Mạnh Cuộc Đấu Tranh Chống Đói Nghèo ở Châu Á và Thái Bình Dương - Chiến lược Giảm nghèo của Ngân hàng Phát triển Châu Á

Institutional Document | Tháng 12 2004

Tài liệu này tóm tắt những yếu tố thiết yếu của chiến lược giảm nghèo hiện nay của ADB.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) chính thức xác định giảm nghèo là mục tiêu bao trùm của mình vào năm 1999 và công bố Chiến lược giảm nghèo (PRS) để thực hiện mục tiêu này. Bốn năm sau khi PRS được đưa vào thực hiện, một cuộc đánh giá toàn diện đã được thực hiện để thu nhận ý kiến phản hồi từ kinh nghiệm thực hiện PRS và để xem xét tính phù hợp của nó trong bối cảnh những thay đổi lớn đang xảy ra trong khu vực và trên toàn thế giới. Quá trình này được hoàn thành vào tháng 7 năm 2004. Tài liệu này tóm tắm những nội dung thiết yếu của PRS trong giai đoạn hiện nay vốn được củng cố từ những ý kiến phản hồi từ đợt đánh giá toàn diện nêu trên.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Poverty

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.