fbpx Kế Hoạch Hành Động Hà Nội Giai Đoạn 2018–2022 | Asian Development Bank

Kế Hoạch Hành Động Hà Nội Giai Đoạn 2018–2022

Institutional Document | Tháng 3 2018

Kế hoạch Hành động Hà Nội giai đoạn 2018–2022 phản ánh định hướng và trọng tâm hoạt động của Chương trình GMS cho 5 năm còn lại của Khung chiến lược GMS giai đoạn 2012–2022.

Kế hoạch Hành động Hà Nội giai đoạn 2018–2022 (HAP) giải quyết chương trình nghị sự chưa hoàn thành và mở rộng của Chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) cho 5 năm còn lại của Khung chiến lược GMS giai đoạn 2012–2022. Kế hoạch Hành động Hà Nội cung cấp định hướng và trọng tâm hoạt động cho Chương trình GMS và hướng dẫn xác định các dự án trong lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị, năng lượng, nông nghiệp, môi trường, du lịch, tạo thuận lợi thương mại, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ thông tin và truyền thông. Những thành phần chủ chốt của HAP gồm: chiến lược không gian tập trung vào các hành lang kinh tế; tinh chỉnh các chiến lược và ưu tiên theo ngành; cải thiện các hệ thống và quy trình lập kế hoạch, xây dựng chương trình và giám sát; và cải tiến những sắp xếp thể chế và quan hệ đối tác.

Contents 

  • Báo cáo tóm tắt
  • Giới thiệu
  • Khung chiến lược Tiểu vùng Mê-kông mở rộng giai đoạn 2012–2022: Tổng quan
  • Đánh giá giữa kỳ Khung chiến lược Tiểu vùng Mê-kông mở rộng giai đoạn 2012–2022
  • Những diễn biến và thách thức của khu vực và toàn cầu
  • Kế hoạch Hành động Hà Nội giai đoạn 2018–2022
  • Phụ lục: Các ưu tiên hoạt động theo ngành trong Kế hoạch Hành động Hà Nội giai đoạn 2018–2022