Hướng dẫn Sử dụng Tư vấn đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á và Các Bên vay vốn

Business Guide | Tháng 7 2013

Mục đích chính của Hướng dẫn này là đưa ra các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát các chuyên gia tư vấn cần thiết cho các dự án khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) được tài trợ một phần hoặc toàn bộ từ các khoản vay của ADB, các khoản viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc các nguồn tài trợ do ADB quản lý.

Contents 

  • Giới thiệu và các chính sách
  • Thủ tục
  • Phụ lục 1: Tóm tắt thủ tục lựa chọn của phương pháp lựa chọn trên cơ sở chi phí và chất lượng (QCBS) và phương pháp lựa chọn trên cơ sở chất lượng (QBS)
  • Phụ lục 2: Hướng dẫn cho các chuyên gia tư vấn của các dự án khoản vay