Các Nguyên tắc và Hướng dẫn về Liêm chính (2015)

Business Guide | Tháng 3 2015

Những nguyên tắc và hướng dẫn chung về điều tra đã được các tổ chức sau đây cùng thông qua: Nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, Nhóm Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Nhóm Ngân hàng Phát triển liên Châu Mỹ, và Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Tài liệu này là bản sửa đổi của tài liệu Các Nguyên tắc và Hướng dẫn về Liêm chính ban hành tháng 12 năm 2012.

Contents 

 • Các Nguyên tắc và Hướng dẫn về Điều tra của Các định chế Tài chính Quốc tế
  • Lời Nói Đầu
  • Các Nguyên Tắc Chung
  • Các Khái Niệm
  • Quyền và Nghĩa Vụ
  • Hướng Dẫn về Thủ Tục
  • Kết Quả Điều Tra
  • Chuyển Vụ Việc Cho Cơ Quan Chức Năng Trong Nước
  • Sửa Đổi và Bổ Sung
  • Công Bố
 • Xử Phạt
  • Cơ Sở Các Biện Pháp Xử Lý
  • Thông Báo Đến Các Bên Là Đối Tượng Điều Tra
  • Biện Pháp Xử Lý
  • Thời Hạn Cấm Tham Gia
  • Kháng Cáo
  • Phục Hồi
  • Công Bố
  • Thi Hành Chung Các Quyết Định Cấm Tham Gia