Sổ tay Giải ngân Khoản vay

Business Guide | Tháng 7 2017

Sổ tay này tập hợp các chính sách, hướng dẫn, thủ tục và thực tế giải ngân của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Sổ tay là tài liệu tham khảo hữu ích hướng dẫn bên vay là các quốc gia thành viên đang phát triển và các công chức, cán bộ dự án từ các cơ quan chủ quản và các ban quản lý dự án, cũng như cán bộ của ADB trong việc thiết kế, thực hiện nghiệp vụ giải ngân một cách hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thực hiện dự án.

Bốn trụ cột của công tác giải ngân hiệu quả là:

 • Cấu trúc luân chuyển vốn
 • Thỏa thuận giải ngân
 • Năng lực cán bộ và bộ máy,
 • Kiểm soát nội bộ

Hiểu rõ về chính sách, hướng dẫn, thủ tục và thông lệ giải ngân của ADB là công cụ để xây dựng các trụ cột này. Cuốn Sổ tay hy vọng đáp ứng được nhu cầu này và do đó hỗ trợ công tác thực hiện dự án.

Sổ tay này áp dụng cho các khoản vay và viện trợ theo dự án đầu tư do ADB tài trợ, đồng thời sổ tay có một chương riêng về giải ngân cho các khoản vay, viện trợ dựa trên chính sách do ADB tài trợ.

Contents 

 • Lời nói đầu
 • Sổ tay
 • Ngân hàng Phát triển Châu Á
 • Các chính sách giải ngân
 • Hướng dẫn và thông lệ giải ngân
 • Hướng dẫn giải ngân
 • Các thủ tục giải ngân
 • Thủ tục hoàn ngân
 • Thủ tục tạm ứng vốn
 • Thủ tục thanh toán trực tiếp
 • Thủ tục cam kết
 • Khoản vay qua Trung gian tài chính và Các khoản vay dựa trên chính sách
 • Các hoạt động đồng tài trợ
 • Các hoạt động của khu vực tư nhân (Ngoài Nhà nước)
 • Dịch vụ thông tin tài chính về khoản vay và viện trợ
 • Phụ đính