Không Tuân thủ trong Đấu thầu

Business Guide | Tháng 6 2018

Vi phạm tuân thủ trong hoạt động đấu thầu liên quan đến các tình huống mà bên vay không tuân thủ các nội dung trong quy chế đấu thầu năm 2017 hoặc các nội dung trong cơ chế đấu thầu thay thế.

Chính sách và các quy chế đấu thầu, mua sắm năm 2017 của ADB áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn và phù hợp hơn khi xử lý các tình huống mà bên vay chưa tuân thủ đúng các điều khoản của hiệp định tài trợ. Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về cách xử lý các vi phạm liên quan đến công tác đấu thầu và các yếu tố có ảnh hưởng tới biện pháp khắc phục cần áp dụng. Việc xử lý phù hợp và kịp thời các vi phạm tuân thủ mang lại một số lợi ích, bao gồm tăng cường hiệu quả, rút ngắn thời gian đấu thầu, giảm rủi ro khiếu nại và rủi ro quy trình đấu thầu không hợp lệ cũng như đảm bảo kết quả tốt hơn cho dự án.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Định nghĩa hành vi không tuân thủ
  • Đánh giá hành vi không tuân thủ và biện pháp khắc phục

Biểu mẫu