Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi

Business Guide | Tháng 6 2018

Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi tích hợp tất cả hình thức đấu thầu cạnh tranh mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ (bao gồm cả phần dịch vụ tư vấn và phi tư vấn) dưới một phương thức đấu thầu duy nhất.

Cạnh tranh rộng rãi là một trong những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của ADB và do đó, đấu thầu cạnh tranh rộng rãi là phương thức đấu thầu được ưu tiên của ADB. Phương thức này cho phép đấu thầu cạnh tranh hàng hóa, xây lắp và dịch vụ dưới một hình thức đấu thầu duy nhất. Phương thức này hỗ trợ sự cạnh tranh rộng rãi giữa tất cả các nhà thầu đủ điều kiện, bất kể hợp đồng mua sắm được quảng cáo trong nước hay quốc tế. Một đặc tính quan trọng của cơ chế này là hoạt động quảng cáo được tiến hành phù hợp và hiệu quả để thu hút tối đa các nhà thầu đủ năng lực tham gia dự thầu với cơ hội công bằng. Hướng dẫn này tư vấn cho bên vay về những thực hành tốt nhất trong việc triển khai Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi đối với các dự án được tài trợ toàn bộ hay một phần bằng khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc bằng nguồn vốn do ADB quản lý.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Xác định các yêu cầu kỹ thuật, mức độ chất lượng và kết quả thực hiện
  • Xây dựng Tiêu chí năng lực
  • Lựa chọn tiêu chí đánh giá
  • Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu
  • Quảng cáo và Đấu thầu
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu, Trao hợp đồng và Giải quyết kiến nghị
  • Phụ lục