Quy chế Khoản vay Nghiệp vụ thông thường: Áp dụng cho các Khoản vay thông thường được thực hiện từ Quỹ Nguồn vốn vay thông thường của ADB (1 tháng 1 năm 2017)

Institutional Document | Tháng 1 2017

Những Quy chế này là thiết lập những điều khoản và điều kiện nhất định được áp dụng chung cho các khoản vay thông thường do ADB thực hiện từ nguồn vốn vay thông thường

Contents 

 • Điều I: Mục đích; Áp dụng cho các Hiệp định Khoản vay và Hiệp định Bảo lãnh
 • Điều II: Định nghĩa; Giải thích thuật ngữ
 • Điều III: Tài khoản Khoản vay; Lãi vay và các chi phí khác; Trả nợ; Nơi thanh toán; Bán Khoản vay
 • Điều IV: Quy định về Tiền tệ
 • Điều V: Chuyển đổi các Điều khoản Khoản vay
 • Điều VI: Rút vốn Khoản vay
 • Điều VII: Các Điều khoản cụ thể
 • Điều VIII: Miễn thuế
 • Điều IX: Đình chỉ; Hủy bỏ; Rút ngắn kỳ hạn
 • Điều X: Hiệu lực; Chấm dứt
 • Điều XI: Hiệu lực thi hành; Không thực thi các quyền; Trọng tài
 • Điều XII: Các quy định khác

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB funds and products
 • Ordinary Capital Resources
Pages
 • 20
Dimensions
 • 8.5 x 11

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.