Chính sách Truyền Thông năm 2011: Công khai và Trao đổi Thông tin

Tài liệu thể chế | Tháng 10 2011

Vào tháng 2 năm 2010, Ngân hàng ADB đã tiến hành một đánh giá về tính hiệu quả của chính sách truyền thông 2005 và đưa ra các khuyến nghị sửa đổi cần thiết nhằm cải thiện và tăng cường chính sách này. Hoạt động đánh giá đã thu hút được các cá nhân và tổ chức quan tâm tham gia. Bản dự thảo lấy ý kiến tham vấn được phát hành vào tháng 6 và tháng 11 năm 2010. Các cuộc thảo luận rộng rãi về chính sách này với các bên liên quan khác nhau đã được tổ chức tại một số quốc gia thành viên trong và ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của ADB. Ngân hàng ADB cũng tiến hành hai khảo sát toàn cầu với các bên liên quan của mình nhằm đánh giá nhận thức của họ đối với hoạt động và công tác truyền thông của ADB.

Vào tháng 2 năm 2010, Ngân hàng ADB đã tiến hành một đánh giá về tính hiệu quả của chính sách truyền thông 2005 và đưa ra các khuyến nghị sửa đổi cần thiết nhằm cải thiện và tăng cường chính sách này. Hoạt động đánh giá đã thu hút được các cá nhân và tổ chức quan tâm tham gia. Bản dự thảo lấy ý kiến tham vấn được phát hành vào tháng 6 và tháng 11 năm 2010. Các cuộc thảo luận rộng rãi về chính sách này với các bên liên quan khác nhau đã được tổ chức tại một số quốc gia thành viên trong và ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của ADB. Ngân hàng ADB cũng tiến hành hai khảo sát toàn cầu với các bên liên quan của mình nhằm đánh giá nhận thức của họ đối với hoạt động và công tác truyền thông của ADB.

Contents

 • Tóm lược
 • Giới thiệu
 • Kinh nghiệm về Truyền thông của ADB
 • Xu hướng Toàn cầu Gần đây về Truyền thông
 • Đề xuất Tăng cường Chính sách năm 2005
 • Chính sách
 • Chi tiết về công khai
 • Phương pháp Truyền thông
 • Các Cơ chế Triển khai
 • Tác động về Nguồn lực
 • Đánh giá về Tuân thủ
 • Phụ lục 1: Quy trình Tham vấn Bên ngoài
 • Phụ lục 2: Công khai Thông tin tại các Ngân hàng Phát triển Đa phương khác
 • Phụ lục 3: So sánh giữa Chính sách Truyền thông năm 2005, Tài liệu Khuyến nghị trong Đánh giá Chính sách Truyền thông, và các Chính sách Tiếp cận Thông tin của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ(Tháng 9/2011)
 • Phụ lục 4: Khuôn khổ đánh giá kết quả của Chính sách Truyền thông

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
ISBN
 • 978-92-9092-544-6 (print)
 • 978-92-9092-545-3 (web)