Ưu đãi Nội địa

Business Guide | Tháng 6 2018

Trao thầu cho các công ty trong nước được coi như trao thêm nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho các cộng đồng địa phương trên phương diện gia tăng việc làm, thu nhập và thu thuế.

Hướng dẫn này tập hợp các phương pháp tiếp cận thực tiễn của ADB về ưu đãi nội địa áp dụng trong đấu thầu hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn được thực hiện cho các dự án được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc bằng nguồn vốn do ADB quản lý theo chính sách đấu thầu năm 2017 của ADB. Cơ chế ưu đãi nội địa mới được áp dụng linh hoạt hơn, trong đó có thể điều chỉnh biên độ ưu đãi trong phạm vi mức trần quy định. Hướng dẫn này đưa ra phương pháp áp dụng ưu đãi nội địa mới cho các dịch vụ tư vấn cho phép bên vay đưa vào nội dung “sử dụng các chuyên gia trong nước cho các vị trí chủ chốt” như một tiêu chí đánh giá trong đánh giá kỹ thuật. Trước đây, lựa chọn duy nhất có thể áp dụng là yêu cầu chuyên gia “trong nước” cho một số vị trí nhất định.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Tóm tắt Quy trình Áp dụng Ưu đãi Nội địa
  • Phương pháp Tiếp cận Thực tiễn của ADB đối với Ưu đãi Nội địa
  • Phụ lục