Các trường hợp dễ bị tổn thương, bị tác động bởi xung đột và tình huống khẩn cấp

Business Guide | Tháng 6 2018

Chính sách Mua sắm, Đấu thầu năm 2017 của ADB giúp phân biệt các Phương pháp đấu thầu khác nhau tùy theo điều kiện quốc gia và tránh cách tiếp cận “mô phỏng rập khuôn.”

Hoạt động tại các quốc gia đang trong tình trạng dễ bị tổn thương, bị tác động bởi xung đột và tình huống khẩn cấp tiềm ẩn những thách thức to lớn. Tính chất và năng lực của các ngành công nghiệp trong nước, năng lực của chính quyền địa phương, cũng như các yêu cầu nghiêm ngặt thông thường đối với nhà thầu, nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ đều đòi hỏi sự điều chỉnh thận trọng để công tác mua sắm đấu thầu đạt hiệu quả. Khung đấu thầu năm 2017 của ADB giúp phân biệt các phương pháp đấu thầu khác nhau tùy theo điều kiện quốc gia. Do đó, Hướng dẫn này cung cấp cho các cán bộ làm công tác đấu thầu trong các dự án được tài trợ toàn bộ hay một phần bằng khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB và nguồn vốn do ADB quản lý những giải pháp đấu thầu tinh gọn và linh hoạt nhằm ứng phó với những khó khăn trong bối cảnh dễ bị tổn thương, bị tác động bởi xung đột và tình huống khẩn cấp.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Các trường hợp dễ bị tổn thương, bị tác động bởi xung đột và tình huống khẩn cấp
  • Đấu thầu linh hoạt trong các trường hợp dễ bị tổn thương, bị tác động bởi xung đột và tình huống khẩn cấp
  • Phụ lục: Giải pháp linh hoạt trong các trường hợp dễ bị tổn thương, bị tác động bởi xung đột và tình huống khẩn cấp