Hướng dẫn về Mua sắm

Business Guide | Tháng 4 2015

Mục đích của Hướng dẫn này là nhằm thông báo cho các đối tượng thực hiện một dự án được tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ khoản vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), khoản viện trợ không hoàn lại do ADB tài trợ, hoặc các quỹ do ADB quản lý, về các chính sách quản lý mua sắm hàng hóa, công trình, và dịch vụ (không kể dịch vụ tư vấn) cần thiết cho dự án.

Contents 

  • Giới thiệu
  • Đấu thầu cạnh tranh quốc tế
  • Các phương thức mua sắm khác
  • Phụ lục 1: ADB xem xét quyết định mua sắm
  • Phụ lục 2: Những ưu đãi trong nước
  • Phụ lục 3: Hướng dẫn đối với nhà thầu