Lập Kế hoạch Đấu thầu Chiến lược

Business Guide | Tháng 6 2018

Mức độ nghiên cứu và phân tích sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp, rủi ro và giá trị của dự án và các hợp đồng đấu thầu nhằm đảm bảo áp dụng các phương pháp đấu thầu tương xứng và phù hợp.

Hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ các bên vay xây dựng chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu đối với các dự án được tài trợ, toàn bộ hoặc một phần, thông qua khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc nguồn vốn do ADB quản lý. Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược và hiệu quả giúp đảm bảo xây dựng được các phương pháp tiếp cận đấu thầu phù hợp mục đích nhằm đạt được giá trị đồng tiền đầu tư và các mục tiêu phát triển của dự án. Hướng dẫn này đem lại cách tiếp cận linh hoạt hơn, hỗ trợ bên vay xây dựng đấu thầu mua sắm và kế hoạch đấu thầu, áp dụng các công cụ và kỹ thuật đấu thầu được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức khu vực công và tư trên toàn cầu nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định đấu thầu hợp lý.

Xin xem thêm: Guide on Assessing Procurement Risks and Determining Project Procurement Classification.


What is strategic procurement planning?

The core features of successful strategic project procurement are explained in this video.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Ý tưởng dự án
  • Môi trường hoạt động
  • Phân tích thị trường
  • Quản lý rủi ro
  • Phân tích các phương án
  • Chiến lược đấu thầu
  • Kế hoạch đấu thầu
  • Phụ lục

Biểu mẫu (Lưu ý: xem bản dịch biểu mẫu trong các tài liệu liên quan)