Sơ tuyển

Business Guide | Tháng 6 2018

Sơ tuyển là một phần quy trình đấu thầu cạnh tranh rộng rãi, trong đó bên vay (hoặc bên nhận viện trợ không hoàn lại) đánh giá sự phù hợp của nhà thầu trong việc thực hiện dự án trước khi tiến hành mời nộp hồ sơ dự thầu.

Tài liệu hướng dẫn này diễn giải sơ tuyển như một cơ chế nhằm đảm bảo rằng chỉ các bên có đủ năng lực và nguồn lực mới được phép tham gia nộp hồ sơ dự thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp và dịch vụ cũng như quy trình tiến hành được quy định trong những dự án được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng khoản vay/viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hoặc nguồn vốn do ADB quản lý. Theo khuôn khổ đấu thầu 2017 của ADB, quy trình sơ tuyển bao gồm các điểm mới như khả năng giới hạn số lượng nhà thầu đủ điều kiện được mời nộp hồ sơ dự thầu và tiêu chí liên quan đến việc không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng trước đây. Quy trình sơ tuyển không mang tính bắt buộc và nên được sử dụng trên cơ sở “phù hợp với mục đích”, nghĩa là tùy thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của hợp đồng miễn là giá trị mà quá trình sơ tuyển tạo ra trong quá trình đấu thầu sẽ lớn hơn chi phí và các rủi ro liên quan.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Ưu điểm và nhược điểm của quá trình sơ tuyển
  • Cân nhắc khi áp dụng sơ tuyển
  • Quy trình sơ tuyển