Điều chỉnh Giá

Business Guide | Tháng 6 2018

Mục đích của điều chỉnh giá là để bảo vệ các bên trước tình trạng trượt giá không dự đoán được, do đó nên được áp dụng đối với hợp đồng chịu nhiều rủi ro biến động giá.

Hướng dẫn này thảo luận về các điều khoản điều chỉnh giá đối với các hợp đồng mua sắm hàng hóa, xây lắp và nhà máy. Điều chỉnh giá là việc điều chỉnh giá tổng thể của một hợp đồng để tính đến những thay đổi hợp lý trong chi phí thực hiện hợp đồng. Điều khoản điều chỉnh giá bao gồm các công thức được thiết kế để bảo vệ cả bên vay và nhà thầu trước các biến động giá cả. Các công thức điều chỉnh giá cho phép nhà thầu chào các mức giá sát với thực tế hơn tại thời điểm đấu thầu, bằng cách ước tính các tác động chi phí thực tế. Có nhiều công thức điều chỉnh giá khác nhau có thể được áp dụng trong các hợp đồng, tuỳ thuộc vào quy mô và thành phần của hợp đồng.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Quyết định áp dụng điều chỉnh giá
  • Áp dụng công thức điều chỉnh giá
  • Quản lý hợp đồng
  • Phụ lục