Chất lượng

Business Guide | Tháng 6 2018

Chất lượng là một trong các nguyên tắc đấu thầu chính trong chính sách đấu thầu của ADB năm 2017. Cần xem xét yêu cầu chất lượng trong tất cả giai đoạn của chu trình đấu thầu để đảm bảo đạt được mục tiêu hợp đồng.

Xây dựng và duy trì chất lượng là yếu tố quan trọng để đảm bảo kết quả dự án tốt. Hướng dẫn này tư vấn cho bên vay cách xem xét kết hợp các vấn đề chất lượng trong các giai đoạn chính của chu trình đấu thầu của ADB và cung cấp các cách quản lý và giảm thiểu rủi ro tác động đến chất lượng. Hướng dẫn này cũng cung cấp một danh sách kiểm tra bao gồm các mục mà các bên liên quan đến hoạt động đấu thầu có thể xem xét nhằm đảm bảo chất lượng được cân nhắc trong mọi quyết định trong quá trình đấu thầu. Việc cải thiện chất lượng của việc ra quyết định và hỗ trợ đấu thầu sẽ giúp tăng hiệu quả, giảm rủi ro và thời gian đấu thầu, đồng thời đảm bảo giá trị đồng tiền đầu tư trong các dự án do ADB tài trợ.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Định nghĩa Chất lượng
  • Lập kế hoạch đấu thầu
  • Chuẩn bị thiết kế và hồ sơ mời thầu
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng
  • Thực hiện và quản lý hợp đồng

Biểu mẫu