Quy chế Đấu thầu cho bên vay vốn ADB

Business Guide | Tháng 10 2017

Quy chế đấu thầu cho bên vay vốn ADB (“Quy chế”) được xây dựng nhằm hỗ trợ việc áp dụng Chính sách đấu thầu của Ngân hàng Phát triển Châu Á, với mục đích cung cấp thông tin cho các bên đang thực hiện dự án được tài trợ một phần hay toàn bộ bằng khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc từ nguồn vốn do ADB quản lý, về các chính sách và thủ tục chi phối hoạt động đấu thầu, mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn cần thiết cho dự án.

Quy chế đấu thầu này áp dụng cho tất cả các dự án có đề cương được phê duyệt trong và sau ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Các dự án đang triển khai khác, xem các tài liệu sau:

Contents 

  • Giới thiệu
  • Các hình thức đầu thầu và cơ chế đầu thầu
  • Các phụ lục