Giám sát Đấu thầu

Business Guide | Tháng 6 2018

Giám sát đấu thầu—xem xét trước và xem xét sau—được thực hiện nhằm đảm bảo rằng nguồn vốn dành cho các dự án được sử dụng đúng với mục đích.

Hướng dẫn này mô tả hai phương pháp giám sát đấu thầu của ADB sử dụng để giám sát quá trình đấu thầu của bên vay: xem xét trước và xem xét sau (chọn mẫu). Giám sát đấu thầu được áp dụng trong các dự án được tài trợ toàn bộ hay một phần bằng khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc bằng nguồn vốn do ADB quản lý. Việc giám sát nhằm đảm bảo rằng quy trình đấu thầu của bên vay tuân thủ các quy trình đấu thầu đã được thống nhất. Hướng dẫn này đề cập phương pháp xác định hình thức giám sát phù hợp nhất áp dụng cho các hợp đồng cụ thể dựa trên mức độ rủi ro đấu thầu của dự án và giá trị hợp đồng, độ phức tạp cũng như nêu bật các yếu tố khác cần xem xét trong từng phương pháp giám sát.

Video: What is Procurement Review?

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Xem xét trước
  • Xem xét sau (chọn mẫu)
  • Xem xét hợp đồng và phương pháp chọn mẫu

Biểu mẫu (Lưu ý: xem bản dịch biểu mẫu trong các tài liệu liên quan)