Khung Rủi ro Đấu thầu

Business Guide | Tháng 6 2018

Khung rủi ro đấu thầu nhấn mạnh sự cần thiết của việc xử lý và quản lý các rủi ro được xác định đồng thời nhấn mạnh rằng quản lý rủi ro là một quá trình liên tục.

Hướng dẫn này mô tả khung rủi ro đấu thầu của ADB để quản lý rủi ro trong suốt chu trình đấu thầu. Mục đích của việc quản lý rủi ro là giảm tác động của các sự kiện bất lợi lên mục tiêu của dự án. Hướng dẫn cũng mô tả cách thức xác định, đánh giá và quản lý rủi ro ở cấp độ quốc gia và ngành/cơ quan cũng như cách thức sử dụng các kết quả đánh giá rủi ro này làm thông tin đầu vào cho việc xác định, đánh giá và quản lý rủi ro ở cấp độ dự án trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Khung rủi ro đấu thầu nhấn mạnh sự cần thiết của việc xử lý và quản lý các rủi ro được xác định đồng thời nhấn mạnh rằng quản lý rủi ro là một quá trình liên tục.

Xin xem thêm: Guide on Assessing Procurement Risks and Determining Project Procurement Classification.

Video: What is the Procurement Risk Framework?

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Mục đích
  • Khung Rủi ro Đấu thầu
  • Đánh giá và xử lý rủi ro
  • Quản lý rủi ro trong Chu trình đấu thầu

Biểu mẫu (Lưu ý: xem bản dịch biểu mẫu trong các tài liệu liên quan)