Thầu phụ

Business Guide | Tháng 6 2018

Một “nhà thầu phụ” là nhà cung cấp hàng hóa, công trình xây lắp và nhà máy và/hoặc dịch vụ liên quan theo một hợp đồng ký kết với một tổ chức để thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng của tổ chức đó.

Tài liệu hướng dẫn này giải thích các yêu cầu của ADB đối với nhà thầu phụ của Bên vay (bao gồm cả bên nhận các khoản viện trợ không hoàn lại) trong việc đấu thầu và thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa, công trình xây lắp và nhà máy. Các nhà thầu phụ có thể đóng góp kỹ năng và thiết bị mang tính chuyên môn cao mà nhà thầu chính không có và do đó bổ sung nguồn lực cho các nhà thầu chính. Nhà thầu chịu trách nhiệm về kết quả công việc của các nhà thầu phụ được thuê, nhưng sự yếu kém của các nhà thầu phụ có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình thực hiện và kết quả của hợp đồng - cụ thể về tiến độ, chất lượng và chi phí. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các rủi ro về uy tín và tính liêm chính liên quan đến chuỗi cung ứng. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh đến các hành động mà Bên vay có thể thực hiện để đảm bảo các nhà thầu phụ có đủ năng lực phù hợp và tuân thủ các điều khoản hợp đồng như nhà thầu chính về kết quả công việc hay hành vi liêm chính.

Contents 

  • Giới thiệu chung
  • Các loại hình thầu phụ
  • Rủi ro thầu phụ
  • Giảm thiểu rủi ro thầu phụ
  • Yêu cầu của ADB đối với nhà thầu phụ