Giá trị Đồng tiền Đầu tư

Business Guide | Tháng 6 2018

Đạt được giá trị đồng tiền đầu tư thông qua việc sử dụng có hiệu quả và kinh tế các nguồn lực đòi hỏi phải thực hiện đánh giá chi phí và lợi ích liên quan, đồng thời đánh giá các rủi ro, các yếu tố ngoài giá và/hoặc tổng chi phí sở hữu một cách phù hợp.

Hướng dẫn này thảo luận nguyên tắc giá trị đồng tiền đầu tư cũng như sự phù hợp và khả năng áp dụng cho các giai đoạn khác nhau trong chu trình đấu thầu của ADB. Hướng dẫn cũng đưa ra khái niệm “chi phí vòng đời”, trong đó không chỉ bao gồm nguyên giá, mà còn kết hợp giá thanh toán cộng với chi phí vận hành và bảo trì hàng hóa hay dịch vụ được mua. Hướng dẫn diễn giải ma trận quan hệ giữa giá trị đồng tiền đầu tư với các nguyên tắc đấu thầu cốt lõi khác của ADB nhằm hiểu rõ hơn mối tương quan giữa các nguyên tắc này.

Contents 

  • Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược và Giá trị đồng tiền đầu tư
  • Đặc tính kỹ thuật và Giá trị đồng tiền đầu tư
  • Tiêu chí đánh giá và Giá trị đồng tiền đầu tư
  • Quản lý hợp đồng và Giá trị đồng tiền đầu tư