Tuyên bố Chính sách Bảo trợ Xã hội

Tài liệu thể chế | Tháng 6 2009
SHARE THIS PAGE

Tuyên bố Chính sách An toàn đưa ra các mục tiêu chung của chính sách an toàn, đặt ra các quy định chính sách và phác thảo quy trình thực hiện chính sách này của ADB.

Tuyên bố Chính sách An toàn được xây dựng dựa trên ba chính sách an toàn về môi trường, tái định cư bắt buộc và người dân tộc bản địa trước đây. Tuyên bố này đưa cả ba chính sách cũ vào một chính sách duy nhất nhằm tăng cường tính thống nhất và gắn kết cũng như đề cập được toàn diện hơn về những tác động và nguy cơ đối với xã hội và môi trường.

Mục tiêu của tuyên bố SPS là thúc đẩy tính bền vững của các kết quả đầu ra từ dự án thông qua việc bảo vệ môi trường và con người khỏi những tác động bất lợi tiềm ẩn bằng cách tránh những tác động như vậy của dự án lên môi trường và con người khi có thể hoặc là giảm thiểu, hạn chế tối đa và/hoặc đền bù cho những tác động bất lợi này khi việc phòng tránh là không thể thực hiện được. Ngoài ra mục tiêu của tuyên bố cũng là hỗ trợ bên vay/khách hàng nâng cao hệ thống an toàn của chính họ và phát triển năng lực quản lý rủi ro xã hội và môi trường.

Contents

 • Thông tin cơ bản và Lời giới thiệu
 • Bối cảnh thay đổi
 • Chính sách và kinh nghiệm an toàn hiện hành
 • Các vấn đề chính sách và cân nhắc chính
 • Tuyên bố chính sách an toàn
 • Tổ chức thực hiện và bố trí nguồn lực
 • Khuyến nghị
 • Phụ lục
 • Tài liệu đính kèm

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Safeguards
 • Environment
 • Social development and protection