Tăng cường sự tham gia vì kết quả phát triển: Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á về tham gia

Institutional Document | Tháng 2 2012

Với việc biên soạn, tái bản lần thứ hai, bộ Hướng dẫn này cung cấp những thông tin cập nhật và các công cụ hỗ trợ cho cán bộ nhân viên của ADB và các bên có liên quan thực hiện các cách tiếp cận có sự tham gia một cách hiệu quả.

Mục tiêu bao trùm của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là đạt được kết quả phát triển bền vững trong việc giảm nghèo ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Để đạt hiệu quả, các chương trình dự án phát triển phải đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là người nghèo. Và sự tham gia của các bên liên quan phải diễn ra ở mọi giai đoạn trong chu kỳ hoạt động, từ hoạch định chính sách và chiến lược, xây dựng dự án, thực hiện dự án, đến giám sát và đánh giá.

Với việc biên soạn, tái bản lần thứ hai, bộ Hướng dẫn này cung cấp những thông tin cập nhật và các công cụ hỗ trợ cho cán bộ nhân viên của ADB và các bên có liên quan thực hiện các cách tiếp cận có sự tham gia một cách hiệu quả. Cuốn hướng dẫn cũng chỉ ra những cơ hội tham gia chính trong quá trình phát triển chính sách, trong quá trình xây dựng chương trình khu vực và quốc gia, trong chu trình dự án, và gợi ý về các phương pháp và cách tiếp cận cũng như những vấn đề nên tránh.

Contents 

 • Lời nói đầu
 • Giới thiệu
 • Sự tham gia trong Đánh giá Chính sách, Chiến lược và Chương trình Quốc gia của ADB
 • Sự tham gia trong Chu trình Dự án của ADB - Hướng dẫn và Công cụ
 • Sự tham gia trong các hoạt động của ADB - Kinh nghiệm vànguồn lực
 • Phụ lục

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB and civil society
 • Managing for Development Results (MfDR)
ISBN
 • 978-92-9092-690-0 (print)
 • 978-92-9092-691-7 (web)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.