Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động tại Quốc gia (2012-2014)

Institutional Document | Tháng 10 2011

Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (COBP) tại Việt Nam mô tả sự nhất quán của kế hoạch hoạt động này với chiến lược đối tác quốc gia giai đoạn 2012-2014

Kế hoạch Hoạt động Quốc gia giai đoạn 2012-2014 mô tả sự nhất quán của kế hoạch hoạt động này với chiến lược đối tác quốc gia, bao gồm cả các dự án không hoàn lại và vốn vay dự kiến tại Việt Nam.

Contents 

  • Sự nhất quán của Kế hoạch Hoạt động với Chiến lược Đối tác Quốc gia
  • Nguồn lực dự kiến
  • Tóm tắt những thay đổi trong các chương trình cho vay và viện trợ không hoàn lại
  • Phụ lục

Additional Details

Type
Series
Countries
  • Viet Nam
ISBN
  • 978-92-9092-563-7 (web)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.