fbpx Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2016–2018) | Asian Development Bank

Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2016–2018)

Institutional Document | Tháng 12 2015

Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (COBP) giai đoạn 2016–2018 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) giai đoạn 2012–2015; tính đến những định hướng ban đầu về các ưu tiên sẽ được đưa vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP) giai đoạn 2016–2020; và phản ánh trọng tâm hoạt động của ADB theo Báo cáo đánh giá Giữa kỳ Chiến lược của ADB đến 2020.

COBP giai đoạn 2016–2018 cũng là một mốc trung gian để đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ từ CPS hiện tại sang CPS mới, giai đoạn 2016–2020. Chiến lược đối tác quốc gia tạm thời - năm 2016 sẽ kéo dài hiệu lực của CPS 2012–2015 cho đến khi Ban Giám đốc của ADB phê chuẩn CPS 2016–2020 vào năm 2016.

Contents 

  • SỰ NHẤT QUÁN CỦA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUỐC GIA VỚI CHIẾN LƯỢC ĐỐI TÁC QUỐC GIA
  • DỰ KIẾN NGUỒN LỰC CHỦ YẾU
  • TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH VỐN VAY VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT
  • PHỤ LỤC