fbpx Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019) | Asian Development Bank

Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019)

Institutional Document | Tháng 10 2016

Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019) là kế hoạch đầu tiên trong Chiến lược Đối tác Quốc gia (2016-2020) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Kế hoạch này phù hợp với các ưu tiên đề ra trong ba trụ cột kết quả của Chiến lược Đối tác Quốc gia: (i) tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, (ii) tăng cường tính bao trùm của cung cấp hạ tầng và dịch vụ, và (iii) nâng cao tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2017-2019) cũng phù hợp với định hướng chiến lược của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 của chính phủ và phản ánh trọng tâm hoạt động đề ra trong cuộc họp đánh giá giữa kỳ Chiến lược 2020 của ADB.

Contents 

  • Consistency of the Business Plan with the Country Partnership Strategy
  • Appendixes