fbpx Việt Nam: Kế hoạch hoạt động kinh doanh quốc gia (2018-2020) | Asian Development Bank

Việt Nam: Kế hoạch hoạt động kinh doanh quốc gia (2018-2020)

Institutional Document | Tháng 11 2017

Kế hoạch kinh doanh hoạt động của quốc gia (COBP), 2018-2020 phù hợp với chiến lược hợp tác quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đối với Việt Nam, 2016-2020 và ba trụ cột dựa trên kết quả của nó: (i) , (ii) tăng tính bao hàm của cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ, và (iii) cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phù hợp với các định hướng chiến lược của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và phản ánh sự tập trung hoạt động mạnh mẽ hơn, như đã được xác định trong đánh giá giữa kỳ của ADB năm 2020.

Contents 

  • Sự nhất quán của Kế hoạch Kinh doanh với Chiến lược Hợp tác Quốc gia
  • Tham số Tài nguyên Chỉ thị
  • Tóm tắt các Thay đổi đối với các Chương trình Cho vay và Không cho vay
  • Phụ lục