Việt Nam: Kế hoạch hoạt động quốc gia (2020-2022)

Tài liệu thể chế | Tháng 11 2019
SHARE THIS PAGE

Kế hoạch hoạt động quốc gia (COBP) 2020-2022 của ADB cho Việt Nam vẫn nhất quán với các ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của Việt Nam và các hỗ trợ của ADB để thực hiện kế hoạch này trong chiến lược đối tác quốc gia (CPS) 2016-2020.

Chiến lược đối tác quốc gia CPS tập trung vào tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững về môi trường thông qua thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ đồng đều, cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các ưu tiên của CPS vẫn có giá trị trong quá trình chuẩn bị CPS mới. Bản Kế hoạch hoạt động quốc gia này cũng (i) kết hợp các yếu tố phù hợp trong Chiến lược 2030 của ADB; (ii) xem xét việc gia tăng nợ công gần đây và ứng phó của chính phủ bằng cách áp dụng các điều kiện chặt chẽ hơn trong việc sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức.

Contents

  • Sự nhất quán của Kế Hoạch Hoạt Động Quốc Gia với Chiến Lược Đối Tác Quốc Gia
  • Nguồn Lực Dự Kiến
  • Tóm Tắt Những Thay Đổi Đối Với Các Chương Trình Vay Vốn và Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  • Các Phụ Lục

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Country operations
Countries
  • Viet Nam
Dimensions
  • 8.5 x 11