Việt Nam: Chiến lược Đối tác Quốc gia (2012-2015)

Institutional Document | Tháng 7 2012

Chiến lược đối tác quốc gia (CPS) này xác định cách tiếp cận chiến lược của ADB tại Việt Nam trong giai đoạn 2012–2015.

Linked Documents
 1. Phân tích Kinh tế (Tóm tắt): Triển vọng Phát triển Châu Á (Chương về Việt Nam)
 2. Phân tích Nghèo (Tóm tắt)
 3. Phân tích Giới (Tóm tắt)
 4. Đánh giá Môi trường (Tóm tắt)
 5. Đánh giá Khu vực Tư nhân (Tóm tắt)
 6. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Giáo dục
 7. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Năng lượng
 8. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Tài chính
 9. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Giao thông
 10. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Cấp nước, Cơ sở Hạ tầng và Dịch vụ Đô thị Khác
 11. Đánh giá Rủi ro và Kế hoạch Quản lý Rủi ro (Tóm tắt)
 12. Chỉ tiêu Quốc gia và Danh mục
 13. Hạng mức Đánh giá Hiệu quả Hoạt động Quốc gia
 14. Các cơ chế Chia sẻ Chi phí Quốc gia và các Tham số về Tài trợ Chi tiêu Hợp lệ
 15. Hoạch định Chiến lược đối tác quốc gia
 16. Rà soát Lần cuối Chiến lược đối tác quốc gia
 17. Kế hoạch Hoạt động Quốc gia
 18. Đánh giá Chương trình Hỗ trợ Quốc gia
 19. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường
 20. Đánh giá Ngành (Đầy đủ): Giáo dục
 21. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Y tế
 22. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Quản lý Khu vực Công
 23. Đánh giá Ngành (Đầy đủ): Giao thông

Các nguyên tắc cơ bản của chiến lược CPS mới này là (i) phù hợp với những ưu tiên trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội (SEDP) giai đoạn 2011–2015 và đồng thời được nêu trong Chiến lược 2020; (ii) tập trung vào các giải pháp sáng tạo và gia tăng giá trị; (iii) đáp ứng những cam kết của chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế và các cải cách liên quan; (iv) hợp tác đối tác chiến lược với các đối tác phát triển khác để thực hiện các cam kết theo Tuyên bố Paris.

Contents 

 • Những nét cơ bản về quốc gia
 • Các xu hướng và vấn đề phát triển
 • Chiến lược quốc gia
 • Thực hiện chiến lược
 • Quản lý các kết quả
 • Phụ lục

Additional Details

Type
Series
Countries
 • Viet Nam

Related

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.