fbpx Việt Nam: Chiến lược Đối tác Quốc gia (2016-2020) | Asian Development Bank

Việt Nam: Chiến lược Đối tác Quốc gia (2016-2020)

Institutional Document | Tháng 9 2016

Chiến lược Đối tác Quốc gia 2016-2020 của ADB sẽ hỗ trợ cải cách đầu tư và chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững với môi trường.

Để đạt được mục tiêu này, khung chiến lược của ADB dựa trên ba trụ cột chính: (i) tăng cường tạo việc làm và năng lực cạnh tranh, (ii) tăng cường tính bao trùm của cung cấp hạ tầng và dịch vụ, và (iii) nâng cao tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến lược Đối tác Quốc gia đưa ra một chương trình với các hoạt động ưu tiên hỗ trợ từng trụ cột chiến lược. Cách tiếp cận này dựa trên kết quả và nhằm tối đa hóa tác động của hỗ trợ từ ADB qua việc nâng cao tác động cộng hưởng của các chương trình và dự án của ADB. ADB cũng tìm cách tăng cường sự kết nối và tính cộng hưởng giữa (i) các chương trình dự án cho chính phủ và cho khu vực tư nhân, qua đó thúc đẩy hoạt động khu vực tư nhân và (ii) chương trình cải cách của quốc gia và vùng.

Contents 

  • Country at a Glance
  • Country Partnership Strategy Snapshot
  • Country Development Context
  • Country Strategy Framework
  • Strategy Implementation
  • Appendixes