Việt Nam: Chiến lược Đối tác Quốc gia (2023-2026)

Institutional Document | Tháng 8 2022

Chiến lược Đối tác Quốc gia này định hướng cách tiếp cận hoạt động mang tính chiến lược của ADB cho Việt Nam trong giai đoạn 2023–2026

CPS cho Việt Nam giai đoạn 2023–2026 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ đáp ứng các ưu tiên đang thay đổi nhanh chóng của đất nước về phục hồi kinh tế sau đại dịch, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chiến lược này có hai trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất tập trung vào việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Trụ cột thứ hai tập trung khai thác khu vực tư nhân và thúc đẩy công bằng xã hội. Chiến lược này được hỗ trợ bởi bốn ưu tiên xuyên suốt: bình đẳng giới, quản trị nhà nước, chuyển đổi số, và hợp tác và hội nhập khu vực (RCI).

Contents 

  • Tổng Quan Về Việt Nam/li>
  • Tóm Lược Chiến Lược Đối Tác Quốc Gia
  • Bối Cảnh Phát Triển Quốc Gia
  • Khuôn Khổ Chiến Lược Quốc Gia
  • Thực Hiện Chiến Lược
  • Phụ Lục

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Country operations
Countries
  • Viet Nam

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.