Ngày 9 tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông qua Chiến lược đối tác quốc gia mới dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2023-2026. Chiến lược sẽ thúc đẩy tăng trưởng xanh, đồng đều do khu vực tư nhân dẫn dắt; đồng thời xây dựng nền tảng để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Chiến lược mới của ADB dựa trên cơ sở Việt Nam cần có các giải pháp riêng nhằm giải quyết các thách thức phát triển mới. Chiến lược cũng đặt trọng tâm vào cấp tỉnh, nơi tập trung các nhu cầu phát triển của Việt Nam. Việt Nam đã vượt qua tác động của đại dịch COVID-19 và được hưởng lợi từ sự ổn định kinh tế, đầu tư và thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, và chuyển đổi số. Nhưng Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức phát triển khác như năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, nhu cầu tài chính cơ sở hạ tầng bền vững, và tính dễ tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.

SHARE THIS PAGE