Chiến lược 2030: Hướng tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững

Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế trong 50 năm qua. Ngân hàng Phát triển Châu Á đã và đang là một đối tác quan trọng trong sự chuyển đổi mạnh mẽ của khu vực này, và cam kết tiếp tục hỗ trợ khu vực trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khuôn khổ Chiến lược 2030, ADB sẽ mở rộng tầm nhìn hướng tới một Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực.

 

 
This page was generated from /vi/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific on 06 June 2023

Source URL: https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific