Tóm lược về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình

Bạn đã gửi đơn thư khiếu nại lên Cơ chế Trách nhiệm Giải trình của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tài liệu này đưa ra thông tin tóm lược về hai phương án những người khiếu nại có thể lựa chọn theo đuổi.

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/vi/publications/accountability-mechanism-brochure on 25 September 2022