Ngân Hàng Phát Triển Châu Á Nghiệp Vụ Khu Vực Tư Nhân

Vụ Nghiệp vụ Khu vực Tư nhân (PSOD) giúp thúc đẩy, cơ cấu và cung cấp tài chính cho các công ty do tư nhân nắm giữ hoặc do nhà nước bảo trợ trong hàng loạt lĩnh vực ngành nghề trên khắp Châu Á đang phát triển. Trọng tâm là các giao dịch khả thi về mặt thương mại giúp tạo ra nguồn lợi tài chính hấp dẫn, đồng thời mang lại những kết quả cam kết hiện thực hóa sứ mệnh chung của ADB là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững với môi trường.

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/vi/publications/adb-private-sector-operations on 24 November 2020