Xây dựng Lòng tin thông qua Minh bạch

Kể từ năm 2005, Chính sách Truyền thông (PCP) của ADB đã hình thành nên khuôn khổ truyền thông và công khai một cách chủ động, nhằm đáp ứng các yêu cầu về thông tin cũng như để tiếp nhận phản hồi và góp ý của các bên liên quan.

Chính sách Truyền thông năm 2011 củng cố thêm cho Chính sách Truyền thông năm 2005, qua việc áp dụng những bài học kinh nghiệm và những phản hồi của hàng trăm đối tượng liên quan của ADB tại các quốc gia thành viên của chúng tôi. Chính sách này đưa ra cam kết của ADB về một chương trình truyền thông tích hợp tổng thể cho tất cả các dự án của ADB nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho các bên liên quan và cho những người chịu tác động của dự án.

Tài liệu này đưa ra một sơ lược về những thay đổi quan trọng trong chính sách PCP năm 2011 nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho các liên quan của ADB.

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/vi/publications/building-trust-through-transparency on 20 July 2019