Triển vọng Phát triển Tài nguyên Nước ở Châu Á 2007

Trong những năm gần đây, vấn đề tài nguyên nước ngày càng chiếm được vị trí quan trọng hơn trong các chương trình nghị sự quốc gia của các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB. Đây là bước phát triển đáng có vì nước là một nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của loài người và hệ sinh thái. Hơn nữa, nước là một thành tố cốt tử của hầu hết mọi nhu cầu phát triển. Nếu không có đủ nước, về khối lượng và chất lượng, sẽ không thể đảm bảo được an ninh lương thực, năng lượng và môi trường của các quốc gia.

AWDO nhằm vào các đối tượng là những nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và những người quan tâm tới việc tìm hiểu sự phức tạp và quy mô của các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước hiện nay cũng như trong tương lai, và các vấn đề này sẽ được giải quyết thế nào trên phương diện chính sách. Mục đính chính của báo cáo là nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và khơi dậy một cuộc tranh luận làm thế nào để có thể quản lý tốt hơn tài nguyên nước ở Châu Á trong tương lai. Đây là những vấn đề quan trọng và phức tạp, và giải quyết kịp thời các vấn đề đó có thể góp phần đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ liên quan đến tài nguyên nước và hơn thế nữa.

Báo cáo AWDO 2007 là nỗ lực đầu tiên của ADB trong việc đánh giá tương lai có thể xẩy ra đối với tài nguyên nước cho khu vực đông dân nhất thế giới này. Giờ đây người ta ngày càng nhận thức được rằng tài nguyên nước có thể sẽ là một vấn đề nguồn lực thiết yếu chủ chốt của thế giới và tương lai kinh tế, xã hội, môi trường của Châu Á có thể tuỳ thuộc vào nguồn tài nguyên này sẽ được quản lý hiệu quả và công bằng thế nào trong những năm tới.

Contents 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/vi/publications/asian-water-development-outlook-2007 on 13 August 2022