CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á: Công bố và trao đổi thông tin

Chính sách truyền thông của ADB (Chính sách) tạo ra một khuôn khổ giúp ADB truyền thông một cách có hiệu quả hơn. Chính sách này thay thế cho hai chính sách được thông qua vào năm 1994: Chính sách và Chiến lược Thông tin và Chính sách Bảo mật và Công bố Thông tin. Chính sách này mở rộng phạm vi và loại hình thông tin mà ADB công bố công khai

Contents 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/vi/documents/2005-public-communications-policy-asian-development-bank-disclosure-and-exchange on 25 October 2021