Đẩy Mạnh Cuộc Đấu Tranh Chống Đói Nghèo ở Châu Á và Thái Bình Dương - Chiến lược Giảm nghèo của Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) chính thức xác định giảm nghèo là mục tiêu bao trùm của mình vào năm 1999 và công bố Chiến lược giảm nghèo (PRS) để thực hiện mục tiêu này. Bốn năm sau khi PRS được đưa vào thực hiện, một cuộc đánh giá toàn diện đã được thực hiện để thu nhận ý kiến phản hồi từ kinh nghiệm thực hiện PRS và để xem xét tính phù hợp của nó trong bối cảnh những thay đổi lớn đang xảy ra trong khu vực và trên toàn thế giới. Quá trình này được hoàn thành vào tháng 7 năm 2004. Tài liệu này tóm tắm những nội dung thiết yếu của PRS trong giai đoạn hiện nay vốn được củng cố từ những ý kiến phản hồi từ đợt đánh giá toàn diện nêu trên.

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/vi/documents/enhancing-fight-against-poverty-asia-and-pacific-poverty-reduction-strategy-asian on 03 December 2021