fbpx Dự án Hỗ trợ Lĩnh vực Nông nghiệp Phát thải ít Các-bon : Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Dự án Hỗ trợ Lĩnh vực Nông nghiệp Phát thải ít Các-bon : Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 7 2014

Chính sách Truyền thông 2011 của ADB yêu cầu phải có bản dịch bảng dữ liệu dự án (PDS) cho tất cả các khoản vay, viện trợ không hoàn lại, cũng như các hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án mà có đề cương dự án được phê duyệt trước ngày 2 tháng 4 năm 2012. Bảng dữ liệu dự án phải được dịch sang (các) ngôn ngữ quốc gia tại các mốc lịch trình của dự án nhằm đảm bảo rằng các thông tin liên quan của dự án sẽ được cung cấp tới những người bị ảnh hưởng của dự án cũng như các bên có liên quan có quan tâm.

Bảng dữ liệu này ra ngày Tháng 7 2014 là thông tin của dự án 45406-001 tại Việt Nam.