fbpx Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Đông Bắc : Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Đông Bắc : Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 9 2015

Chính sách Truyền thông 2011 của ADB yêu cầu phải có bản dịch bảng dữ liệu dự án (PDS) cho tất cả các khoản vay, viện trợ không hoàn lại, cũng như các hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án mà có đề cương dự án được phê duyệt trước ngày 2 tháng 4 năm 2012. Bảng dữ liệu dự án phải được dịch sang (các) ngôn ngữ quốc gia tại các mốc lịch trình của dự án nhằm đảm bảo rằng các thông tin liên quan của dự án sẽ được cung cấp tới những người bị ảnh hưởng của dự án cũng như các bên có liên quan có quan tâm.

Bảng dữ liệu này ra ngày Tháng 9 2015 là thông tin của dự án 49026-002 tại Việt Nam.