Dự án Tăng cường Lưới điện truyền tải 500 kV miền Bắc tới miền Trung: Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 9 2017

Dự án sẽ hỗ trợ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc thực thi Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia 2011–2020 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Dự án sẽ (i) xây dựng ba đường dây truyền tải 500 ki-lô-vôn (kV) [xấp xỉ 372 ki-lô-mét mạch kép] từ miền Bắc tới miền Trung Việt Nam để đạt được tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 cho lưới điện truyền tải, bảo đảm nguồn cung điện đáng tin cậy hơn tới các trung tâm phụ tải và (ii) lắp đặt một hệ thống giám sát đường dây truyền tải thông minh để vận hành và bảo trì các đường dây truyền tải một cách chủ động và hiệu quả. Việc sử dụng các dây dẫn với nhiệt độ cao và độ võng thấp và/hoặc các dây dẫn với mức thất thoát thấp cũng sẽ được cân nhắc để tăng độ tin cậy và giảm thất thoát kỹ thuật của mạng lưới. Dự án sẽ góp phần mang tới nguồn cung điện đủ và đáng tin cậy để duy trì tăng trưởng kinh tế, gia tăng các cơ hội việc làm và tạo thu nhập như được đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dự án đã được đưa vào trong dự thảo Kế hoạch Hoạt động quốc gia 2018 - 2020.

This document dated 22 September 2017 is provided for the ADB project 51093-002 in Viet Nam.

Project Number 
 
Countries 
 
Subjects