fbpx Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam : Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam : Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 11 2017

Chiến lược Đối tác quốc gia (CPS) giai đoạn 2012-2015 cho Việt Nam phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội (SEDP) 2011-2015 của Chính phủ, trong đó nêu rõ rằng giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế đồng đều là mục tiêu phát triển chủ đạo của quốc gia. Các mục tiêu này được kỳ vọng đạt được thông qua ba động lực chính, bao gồm (i) phát triển nguồn nhân lực, (ii) cải cách các thể chế kinh tế, và (iii) phát triển cơ sở hạ tầng. Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, SEDP nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực học thuật của các viện nghiên cứu và các trường đại học.

This document dated November 2017 is provided for the ADB project 48448-001 in Viet Nam.