fbpx Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Bắc Trung Bộ : Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Bắc Trung Bộ : Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 3 2018

Tác động của Dự án là giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của bốn tỉnh Bắc Trung Bộ (NCP) phù hợp với các Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 (PSEDP) và Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020 (Quy hoạch tổng thể). Kết quả của Dự án là cải thiện việc cung cấp dịch vụ tại bốn tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

This document dated March 2018 is provided for the ADB project 49026-003 in Viet Nam.