fbpx Dự án chuyển đổi rác thải đô thị thành năng lượng : Bảng Dữ liệu Dự án | Asian Development Bank

Dự án chuyển đổi rác thải đô thị thành năng lượng : Bảng Dữ liệu Dự án

Translated PDS | Tháng 10 2017

Để giải quyết những vấn đề ngày càng gia tăng trong công tác quản lý rác thải đô thị, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một loạt các luật lệ và quy định đòi hỏi chú trọng ngay lập tức tới việc quản lý và đổ bỏ rác thải theo cách thức bền vững với môi trường. Chuyển đổi rác thải thành năng lượng (WTE) đã được công nhận là một phương pháp hiệu quả để giảm khối lượng rác thải tới 90% và loại bỏ việc phát thải khí mê-tan (CH4).

This document dated October 2017 is provided for the ADB project 50371-001 in Viet Nam.