fbpx Tóm lược về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình | Asian Development Bank

Tóm lược về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình

Tóm lược về Cơ chế Trách nhiệm Giải trình

Bạn đã gửi đơn thư khiếu nại lên Cơ chế Trách nhiệm Giải trình của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tài liệu này đưa ra thông tin tóm lược về hai phương án những người khiếu nại có thể lựa chọn theo đuổi.